کتابخانه افانگلیش عمومی لون بیس کیرشن

کتابخانه افانگلیش عمومی لون بیس کیرشن

ما مشارکت خود را درپروژه „اتاقهای زبان -کتابخانه های یکپارچه سازی „اعلام میکنیم

برای اینکه ما در این زمینه،یک قسمت کوچکی از ادبیات زبانهای خارجی راجمع آوری کرده وکارهای پناهندگان درمجمع ما انجام میشود.با کلاسهای زبانی که در اتاقهای مجمع ما وجود دارد ،ارتباط خوبی با گروههای هدف ومقصد داریم

آدرس کتابخانه

Kirchweg 3
35638 Leun-Biskirchen

زمانهای استفاده از کتابخانه

چهارشنبه: 18:00 - 18:45
جمعه: 15:30 - 16:30